укр рус eng

01021, Україна, м. Київ
вул. Інститутська 24/7, 8-й під'їзд, офіс 84
Тел.: +380 44 585 3484, тел./факс: +380 44 585 3481

Новини та Публікації

Публікації

Порівняльний аналіз створення та діяльності суб’єктів господарювання за законодавством України

  
   Для порівняльного аналізу вибрано наступні види суб’єктів господарювання:
 товариство з обмеженою відповідальністю;
 представництво іноземної компанії.
  Правове регулювання створення та діяльності товариства з обмеженою відповідальністю та представництва іноземної компанії в Україні прямо чи опосередковано здійснюється цілою низкою нормативно-правових актів, зокрема:
- Цивільним кодексом України (надалі – ЦК України);
- Господарським кодексом України (надалі – ГК України);
- Законом України «Про господарські товариства» (надалі – ЗУ «ГТ»);
- Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб чи фізичних осіб-підприємців» (надалі – ЗУ «Про держреєстрацію»);
- Податковим кодексом України (надалі – ПК України);
- Інструкція «Про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні»;
- Митний кодеск України (надалі – МК України);
- Закон України «Про угоди про розподіл продукції» («надалі – ЗУ про угоди»).

   Товариство з обмеженою відповідальністю Представництво іноземної компанії
Визначення Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.Найменування товариства з обмеженою відповідальністю має містити найменування товариства, а також слова “товариство з обмеженою відповідальністю” (ст. 140 ЦК України) Представництво іноземної компанії в Україні – установа чи особа, яка виступає від імені та в інтересах іноземної особи, проводить переговори від її імені, та налагодження роботи з контрагентами.
  Представництва іноземної компанії не мають статусу юридичної особи, і у зв'язку з цим необхідності у формуванні статутного капіталу немає.
   Керівник представництва діє на підставі доручення від іноземної особи.
  Іноземна особа, яка створила представництво, виділяє грошові кошти та майнові засоби для роботи свого відокремленого підрозділу. 
Засновники 1) може бути заснована однією фізичною особою (ч. 1 ст. 140 ЦК України);
2) може бути засновано кількома фізичними особами (ч. 1 ст. 140 ЦК України).
3) може бути заснована однією юридичною особою (ч. 1 ст. 140 ЦК України). Не може бути створено одним господарським товариством, яке в свою чергу засноване однією особою (юридичною чи фізичною) (абз. 1 ч. 2 ст. 141 ЦК України);
4) може бути засновано кількома юридичними особами (ч. 1 ст. 140 ЦК України);
5) може бути засновано юридичною (ими) та фізичною (ими) особами.
   Фізичними особами засновниками товариства можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства.
   Відповідно до ч. 2 ст. 50 ЗУ „ГТ” у випадку коли товариство з обмеженою відповідальністю засновується кількома особами (варіант 2, 4, 5 зазначені вище) максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 10 осіб. Засновником представництва іноземної компанії є безпосередньо дана іноземна компанія.
   Установчі (статутні) документи Діє на підставі статуту (ч. 1 ст. 143 ЦК України, ч. 1 ст. 82 ГК України).
  Якщо товариство з обмеженою відповідальністю засновується кількома особами, ці особи у разі необхідності визначити взаємовідносини між собою щодо створення товариства укладають договір у письмовій формі, який встановлює порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю не є установчим документом. Подання цього договору при державній реєстрації товариства не є обов’язковим (ст. 142 ЦК України). Установчими документами є документи основної юридичної особи, та довіреність від Президента компанії на ім’я керівника представництва.
  Вимоги до установчих (статутних) документів Статут має містити відомості про: 
- відомості про вид товариства;
- найменування;
- місцезнаходження;
- предмет і цілі його діяльності,
- склад засновників та учасників,
- порядок вступу до товариства та виходу з нього;
- розмір і порядок утворення статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника; - склад та компетенцію органів управління і порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів;
- розмір і порядок формування
резервного фонду;
- порядок передання (переходу) часток у статутному фонді;
- порядок формування майна;
- розподілу прибутків та збитків,
- порядок внесення змін до установчих документів;
- умови його реорганізації та ліквідації (ч. 1 ст. 88 ЦК України, абз. 2 ч. 1 ст. 143 ЦК України; ч. 2 ст. 82 ГК України, ч. 2 та ч. 4 ст. 57 ГК України, ч. 2 ст. 4 ЗУ «ГТ»). В довіреності на керівника представництва необхідно вказати перелік повноважень, які має право здійснювати керівник представництва.
    Зокрема:
 Представляти в усіх державних організаціях, що мають відношення до справ, пов’язаних з реєстрацією і внесенням змін до реєстрації представництва в Україні;
 Відкривати та закривати рахунки в банківських установах України;
 Безпосередньо керувати представництвом в Україні;
 Вести переговори з посадовими особами будь-яких закладів, установ та організацій, укладати угоди про придбання та обладнання, а також у зв’язку з іншими питаннями, пов’язаних з забезпеченням діяльності представництва;
 Видавати накази про працевлаштування, переведення та звільнення та про інші питання, які стосуються персоналу, згідно з трудовими договорами, укладеними представництвом;
 Укладати інші цивільні договори, метою яких є забезпечення діяльності представництва;
 Представляти інтереси компанії та представництва в усіх державних та приватних установах включно з податковими інспекціями та іншим наглядовими органами, в судових органах, користуючись всіма можливими правами, наданими українським законодавством будь-якій стороні в судових справах і у виконавчому процесі;
 Здійснювати всі необхідні банківські операції, використовувати рахунки представництва;
 Здійснювати будь-які офіційні дії з метою організації і забезпечення функціонування представництва;
 Надавати довіреність іншим особам з метою виконання будь-яких функцій, пов’язаних з забезпеченням діяльності представництва та забезпеченням представляти інтереси компанії в Україні.
Мета діяльності З метою отримання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (ч. 1 ст. 84 ЦК України) Метою діяльності представництва іноземної компанії в Україні є представництво та захист інтересів іноземної компанії, а не ведення безпосередньої господарської діяльності.
   Види діяльності Будь-які не заборонені законодавством Вид діяльності залежить від діяльності Головної компанії, яку представляє представництво.
   Статутний капітал Створення статутного капіталу є обовязковим. Розмір – еквівалент 1 мінімальної заробітної плати, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю.
(ч. 1 ст. 52 ЗУ „ГТ”) Як такого статутного капіталу немає, так як представництво не є юридичною особою.
   Майно юридичної особи Товариство є власником:
1) майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;
2) продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
3) одержаних доходів;
4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
   2. Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.
   Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці (ст. 115 ЦК України). Представництвами іноземних фірм можуть ввозити на митну територію України товари, що не підлягають відчуженню та призначені для службового користування цих представництв при декларуванні у митному режимі тимчасового ввезення, при цьому такі представництва підлягають умовному повному або частковому звільненню від оподаткування митними платежами, а такі товари підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання.  
   Управління господарським товариством Управління товариством з обмеженою відповідальністю здійснюється:
- вищим органом товариства – загальними зборами учасників;
- виконавчим органом (колегіальним – Дирекція, Правління або одноособовим - Директор);
- контролюючий орган – ревізійна комісія. Управління представництвом здійснюється Керівником на підставі доручення Президента компанії
Облік і звітність Товариство зобов’язане здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом податковим органам, органам статистики, до державних фондів соціального страхування в порядку та в строки передбачені законодавством. У випадку здійснення певного виду діяльності, що підлягає ліцензуанню, квотування, товариство зобовязано подавати звітність до відповідного визначеного законодавством контролюючого органу державної влади. Порядок та обєм звітності залежить від обраної системи оподаткування. Представництво подає скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.
   Оподаткування Оподаткуванню підлягають:
- прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, на суму валових витрат платника податку та суму
амортизаційних відрахувань,
оподатковується за загальним правилом за ставкою 25 відсотків;
- у випадку здійснення товариством
операцій передбачених ст. 3 ЗУ
„Про ПДВ”, дані операції підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20 % бази оподаткування;
- інші операції, що підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства у випадку їх здійснення.
   У випадку, якщо в товаристві за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень, підприємство може обрати спрощену систему оподаткування (ч. 3 п. 1 УП „Про спрощену систему оподаткування”). Представництво до початку своєї діяльності зобов’язане стати на облік (в 10-ти денний термін з дня реєстрації в державної реєстрації) у податковому органі за місцезнаходженням. Підставою для взяття на облік є належна акредитація такого підрозділу на території України згідно із законом (п. 64.5 ст. 64 ПК України).
   Відповідно до п.п. 14.1.193 ПК України постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів.
  Постійні представництва, як і інші платники податку, застосовують звітні податкові періоди (календарні квартал, півріччя, три квартали, рік), визначені п. 152.9 ст. 152 ПК України терміни подання декларацій із податку та строки сплати податку.
   Строк держреєстрації Від 5 до 12 днів робочих днів 3 місяці
Витрати на держреєстрацію Нотаріальні послуги (статут з одним підписом, копії документів, довіреність) – 600,00 грн.
Реєстраційні збори – 200,00 грн.
Виготовлення печатки – 450,00 грн. Оплата держ мита 2 500 дол. США.